Terms

เงื่อนไขในการใช้งาน

(version 1.0) วันที่ 1 เมษายน 2557

ทางเว็บมีเงื่อนไขในการใช้งานซึ่งผู้ใช้ทุกท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขก่อนใช้งาน โดยทางเว็บถือว่าผู้ใช้ทุกท่านได้ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว เงื่อนไขต่างๆ มีดังต่อไปนี้

 1. เนื้อหาต่างๆ ที่โพสท์ในเว็บนี้ เช่น รูป รีวิว เพจ เป็นต้น ให้ถือเป็นสิทธิของผู้ใช้ที่โพสท์เนื้อหานั้น และผู้ใช้รับรองว่าการได้มาซึ่งเนื้อหาดังกล่าวมิได้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ จากผู้อื่น รวมทั้งผู้ใช้รับรองว่าจะไม่โพสท์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม โดยทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งเนื้อหาหรือมีส่วนในการจัดทำเนื้อหาใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น หากเกิดประเด็นในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการละเมิดต่อกฎหมาย ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่โพสท์เนื้อหาดังกล่าว ทางเว็บจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 2. บริการในเว็บนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการรับฝากเนื้อหาใดๆ โดยทางเว็บจะใช้บริการ hosting กับบุคคลอื่นที่เห็นว่ามีคุณภาพบริการที่ดี ดังนั้น หากเกิดกรณีเหตุขัดข้องใดๆ ที่มีผลทำให้ข้อมูล เนื้อหา บางส่วนหรือทั้งหมด ของผู้ใช้งานรายใด เกิดสูญหายไป ทางเว็บจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น โดยถือว่าผู้ใช้จะต้องพิจารณาหากมีเนื้อหาใดที่มีความสำคัญ ผู้ใช้จะต้องดำเนินการเก็บรักษาโดยเช่าใช้บริการจากผู้ให้บริการรับฝากข้อมูลรายอื่นเอง นอกจากนี้ ในกรณีที่ขนาดหน่วยความจำของเว็บมีจำกัด ทางเว็บแอดมินอาจจำเป็นต้องลบข้อมูลเนื้อหาที่มีอายุเกินระยะเวลา 2 ปีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้มีพื้นที่ในหน่วยความจำเพียงพอสำหรับการเก็บข้อมูลเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน
 3. ทางเว็บสงวนสิทธิ์อันเด็ดขาด ในการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นในทันที กับแอคเค้าท์ของผู้ใช้ หรือกับเนื้อหาที่โพสท์ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อโต้แย้ง, การละเมิดลิขสิทธิ์, การละเมิดกฎความเป็นส่วนตัว, การกระทำที่อาจหมิ่นเหม่กับการทำผิดกฎหมาย, การกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าก่อน ดังต่อไปนี้
  1. ทำการระงับการแสดง หรือลบเนื้อหาที่มีปัญหานั้นๆ
  2. ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้ (username) หรือ ชื่อเพจ (pagename) ที่ไม่เป็นไปตามกฎการตั้งชื่อ (คือจะต้องไม่เป็นการละเมิดชื่อแบรนด์ของสินค้าหรือบริการ) รวมทั้งทำการลบข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่เหมาะสมต่างๆ เป็นต้น
  3. ทำการระงับการใช้งานชั่วคราวหรือตลอดไปของแอคเค้าท์ผู้ใช้ที่มีปัญหา
 4. ทางเว็บสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศหยุดการให้บริการเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บนี้ในอนาคต หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้อันเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจหรือเหตุผลอื่นใดๆ โดยจะทำการแจ้งประกาศให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บนี้ และทางเว็บสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องชดใช้ ชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ให้แก่ผู้ใช้บริการทุกคน

Term of Use

(version 1.0) as of 1 April 2014

This web has the specific term and condition that user need to accept them before sign up to be a user. Those terms are as below :

 1. The contents posted in this web ie. photos, reviews , pages, etc. are belongs to the user who posts them and user certified that such contents are not violating copy rights of others and user accept that he/she will not post contents that are inappropriate or violate the laws. The web has not been involved in such acquiring of contents to post on this web and thus will not be responsible for any that’s related from such user’s contents.
 2. The service in this web is not for depositing purpose, we will host the web with a qualified hosting service provider. However, there might be incidents that cause the lost of data and information stored in the server which may include the lost of user’s data and contents. In such case we assume no responsibility for the data lost. User has to deposit his or her contents which are considered importance with other service providers to prevent the lost. In addition, in the case that the Server’s storage is limited, web admin reserves the right to delete user’s contents (except page content) that are older than 2 years without prior notice to users in order to maintain sufficient storage for the present contents.
 3. We reserves our sole discretion the rights to take necessary actions immediately against the user’s account or the posted contents that we have found any case of dispute, in doubt of copy rights, violate our privacy rules, unlawful suspect about the user’s contents or behaviors without advance notice to the user. Such actions may include :
  1. Suspend or delete the particular user’s contents.
  2. Change the username or pagename that is considered in doubt of violating our naming rules (which is not to use the brand name of goods or products). The action may include deleting any inappropriate contents.
  3. Temporary or permanently suspend the user account.
 4. We reserve the rights to announce the close of some services or all services of this web in future in the case that we could not provide the service further due to business or other reasons by announcing via this web in advance. And we reserve the rights not to compensate any damages or claims from all users in any cases.